Ban Giám đốc

 

                               

ÔNG HOÀNG NGUYÊN THANH

 • Chức vụ: Giám đốc
 • Sinh năm: 08/03/1980
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh                                                                      

 

 

   
 

ÔNG TRẦN TIẾN ĐẠI 

 • Chức vụ: Phó Giám đốc
 • Sinh năm: 10/06/1978
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh            

 

 

   
   

ÔNG VŨ HỒNG MINH 

 • Chức vụ: Phó Giám đốc
 • Sinh năm: 14/12/1982
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

 

 

   
   

ÔNG BÙI ĐỨC DUY

 • Chức vụ: Kế toán trưởng
 • Sinh ngày: 11/01/1979
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh