Hội Đồng Quản Trị

 

                     

ÔNG NGUYỄN MẬU DŨNG

 • Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
 • Sinh ngày: 02/01/1968
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh                                                                          

 

 

   
 

ÔNG HOÀNG NGUYÊN THANH

 • Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 • Sinh ngày: 08/03/1980
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh    

 

 

   
   

ÔNG NGUYỄN THẾ QUỲNH

 • Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 
 • Sinh ngày: 25/12/1980
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔNG VƯƠNG DŨNG HOÀNG

 • Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 • Sinh ngày: 13/08/1975 
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật - Xây dựng DD&CN

 

 

   
 

ÔNG TRẦN TIẾN ĐẠI 

 • Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 
 • Sinh ngày: 10/06/1978
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh