Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 211

24/05/2012 4:25:43 CH

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011

-----------------------------

- Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-DKVA-ĐHCĐ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông qua ngày 16/04/2012:

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2011 như sau :

1. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2011: 14/05/2012.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá:10.000(mười nghìn)đồng/cổ phiếu.

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức : 18,0 % mệnh giá cổ phần ( 1.800 đồng/CP)

4. Đơn vị tiền tệ : VNĐ

5. Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

6. Thời gian chi trả cổ tức : trong giờ hành chính ngày làm việc, kể từ ngày 25/05/2012.

7. Địa điểm thực hiện :

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, địa chỉ số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý: - Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần;

          - Trường hợp nhận tiền cổ tức qua tài khoản phải có Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản ghi rõ thông tin, bản sao CMND phô tô công chứng, bản sao Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần công chứng (chi phí chuyển khoản do cổ đông chịu)

          - Trường hợp nhận thay phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy CMND bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản và giấy ủy quyền nhận cổ tức (Tại đây).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :

Ông Phan Đức Hưng

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Điện thoại : 0393.777113

Website: www.pvoilvungang.com.vn

Trân trọng kính báo./.

                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                 Đinh Hồng Long