Ban Kiểm soát

 

             

ÔNG LÊ MINH CHÂU

  • Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
  • Sinh ngày: 29/10/1976
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế                                                                          

 

 

   

 

ÔNG NGUYỄN NAM HẢI

  • Chức vụ: Thành viên
  • Sinh ngày: 14/12/1986
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế    

 

 

   

   BÀ TRẦN THỊ THU HUYỀN
  • Chức vụ: Thành viên
  • Sinh ngày:  
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 

 

   

   

 

 

   

   
     

 

Sáu trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi chín ngàn sáu trăm đồng