POV - Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

06/04/2021 10:03:27 SA

THƯ MỜI HỌP 

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc;

3. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2020;

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên;

6. Tờ trình quyết toán thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS và quyết toán quỹ tiền lương của cán bộ quản lý năm 2020 và dự toán năm 2021;

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

8. Tờ trình phần phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 116/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

10. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS theo Thông tư 116/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

 (Mọi tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được đăng tải trên trang website tại địa chỉ http://www.pvoilvungang.com.vn/codong) 

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30’ ngày 27/4/2021 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 692888  Fax: 02393 692999

Mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội được gửi theo mẫu đính kèm hoặc tải từ trang web của Công ty (www.pvoilvungang.com.vn/codong).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: 

- Thư mời họp;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội);

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2021.

Cổ đông xem tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đây.

Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy tuyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 tại đây.

Trân trọng kính mời!

 

        

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)