POV - Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/05/2022 5:12:19 CH

THƯ MỜI  

 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 13 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc;

 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên;

5. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2022 của HĐQT, BKS, BGĐ;

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

9. Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ;

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

(Mọi tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được đăng tải trên trang website tại địa chỉ http://www.pvoilvungang.com.vn/codong/)

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h30’ ngày 12/6/2022 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 692888   Fax: 02393 692999

Mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội được gửi theo Thư mời họp hoặc tải từ trang web của Công ty (www.pvoilvungang.com.vn/codong).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;

- Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội);

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2022.

Cổ đông xem tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đây.

Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy tuyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 tại đây.

Trân trọng kính mời!