POV - Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

14/06/2022 9:47:53 SA

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào chiều thứ Hải, ngày 13/6/2022 tại Hội trường tầng 5 Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham gia Đại hội có các cổ đông đại diện cho 9.843871  cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,75% tổng số cổ phần của Công ty.
 

Đại diện HĐQT đã điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau:  

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

5. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2022 của HĐQT, BKS, BGĐ

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

9. Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Sau hơn 4 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thành công tốt đẹp.  ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

* Tải Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại đây.

                                                                                                 PVOIL VŨNG ÁNG