POV - Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/04/2021 4:54:21 CH

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021 tại Hội trường tầng 5 Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham gia Đại hội có các cổ đông đại diện cho 9.949.374  cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,60% tổng số cổ phần của Công ty.

Ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch HĐQT đã điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau:  

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng thực hiện hoạt động SXKD năm 2021 của Giám đốc Công ty;

3. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên;

6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán năm 2021;

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; 

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

9. Tờ trính sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng theo Thông tư 116 ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

10. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Thông tư 116 ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng cho biết do tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và suy giảm giá dầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020. Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành hợp lý để giảm thiểu thiệt hại mỗi khi giảm giá hàng tồn kho; kênh bán lẻ tiếp tục duy trì tốt sản lượng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty đã triển khai xây dựng các kịch bản ứng phó và các phương án tiết giảm chi phí tương ứng với từng kịch bản nhằm tiết giảm tối đa chi phí; để giảm thiểu lỗ trong điều kiện kinh doanh không thuận lợi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ông Nguyễn Thế Quỳnh tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng là Người đại phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (với 10% vốn Điều lệ).

Sau hơn 4 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thành công tốt đẹp.  ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

* Tải Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại đây.

                                                                                                 PVOIL VŨNG ÁNG